Přeskočit na hlavní obsah

Výrobní program

Lokomotivy LZH

lokomotiva LZHZávěsná důlní lokomotiva je určena k horizontální dopravě pomocného materiálu, výztuže, zařízení a osob od jámy k místu dobývání a zpět. Lokomotiva LZH je prioritně nasazována v důlních dílech. Nejčastěji se používá v technologickém procesu uhelných dolů pro přepravu osob a materiálů. Dále může být lokomotiva použita při práci v podzemních liniových dílech.

Podrobnější informace o lokomotivách LZH.

Nakladač PPN

Nakladač_PPNDůlní kolejový přehazovací nakladač PPN je využíván jako nakladač rozpojené horniny při ražbách v uhelných a rudných dolech a podzemním stavitelství. Používá se jako součást komplexu s vrtacími soupravami (např. vrtací souprava VS-1). Nakladač PPN přemisťuje horninu do důlních vozů, na hřeblový nebo pásový dopravník, případně jiné používané dopravní zařízení. Nakládání je prováděno z kolejové tratě, po níž nakladač pojíždí.

Podrobnější informace o nakladači PPN.

Nakladač NL

Nakladač_NLLopatový přehazovací nakladač NL je nakladač kolejový, poháněný stlačeným vzduchem. Nakladač NL nakládá horninu lopatou přenášenou nakládacím ústrojím přes vlastní těleso nad připojený důlní vozík nebo při použití dopravníku nad násypku, do které je nakládaná hornina setrvačnou silou vhozena. Konstrukčně a vhodným způsobem nakládání je vhodný do dolů s malým profilem.

Podrobnější informace o nakladači NL.

Torkretovací stroje řady SSB

SSB 14 COM-A_M2

Stroje na stříkání betonu řady SSB (torkretovací stroje) jsou určeny k nástřiku betonových směsí tzv. suchou cestou za účelem vyztužování a vyplňování ostění, případně k práškování důlních chodeb jemně mletým vápencem.Torkretovací stroje řady SSB se využívají především v uhelných a rudných dolech. Základním principem tzv. suché cesty nástřiku betonu je pneumatická doprava betonu s tím, že ke zvlhčení dochází až ve stříkací trysce.

Podrobnější informace o torkretovacích strojích SSB.

Vrtací souprava VS-1

Vrtací souprava VS-1

Vrtací souprava VS-1 je určena k provádění krátkých vrtů o průměru do 50 mm a maximální délce 12 m. Souprava je vhodná k provádění vrtů pro následné trhací práce příp. pro aplikaci kotvící techniky v podzemním stavitelství, důlním průmyslu, při sanacích betonových konstrukcí apod.
Díky svým rozměrům a hmotnosti je vrtací souprava VS-1 vhodná i pro použití v malých, hůře přístupných prostorách.

Podrobnější informace o vrtací soupravě VS-1.

Škrabákový vrátek VŠS-206

Škrabákový vrátek VŠS-206 se používá k odtěžování horniny z dobývky, příp. k plenění výztuže horizontálních mezipatrových důlních děl.

Škrabákový vrátek VŠS-206 se používá v dolech a podzemním stavitelství. Konstrukčně je vhodný do dolů s malým profilem do úklonu max. 40°.

Podrobnější informace o Škrabákovém vrátku VŠS-206.

Injektážní čerpadla řady CM-M2

Injektážní čerpadla řady CM M2Šneková čerpadla řady CM-M2 jsou určena k přípravě, čerpání a aplikaci jemnozrnných směsí a malt. Používají se primárně pro účely injektáže tyčových kotev a vývrtů, spárování a omítání.

Čerpadla jsou zařazena mezi zařízení skupiny I. kategorie M2 a lze je použít v prostorách plynujících dolů s nebezpečnými atmosférickými podmínkami 2 (prostředí s nebezpečím výbuchu).

Podrobnější informace o Injektážních čerpadlech řady CM-M2.

Pneumatické injektážní čerpadlo MONO 250

Injektážní čerpadlo MONO 250 je určeno k provádění tlakové a výplňové injektáže cementovými resp. bentonitovými suspenzemi. Používá se primárně pro účely injektáže tyčových kotev a vyplňování vývrtů s cílem zpevnit rozvolněný horninový masiv. Max. zrnitost směsi nesmí přesáhnout 0,2 mm.

Injektážní čerpadlo MONO 250 je zařazeno mezi zařízení skupiny I. kategorie M2 a lze jej použít v prostorách plynujících dolů s nebezpečnými atmosférickými podmínkami 2 (prostředí s nebezpečím výbuchu).

Podrobnější informace o Pneumatickém injektážním čerpadle
MONO 250
.

Zásobníkový vůz ZV-01 a pásový dopravník PD-01

Zásobníkový vůzZásobníkový vůz ZV-01 v kombinaci s pásovým dopravníkem PD-01 vybaveným torkretovacím strojem SSB 14 resp. SSB 24 se používají za účelem přepravy suché betonové směsi a následného nástřiku. Tato technologie nachází široké uplatnění v rudných a uhelných dolech a v podzemním stavitelství při ražbách tunelů a kolektorů za účelem vyztužování a vyplňování ostění.

Podrobnější informace o zásobníkovém voze ZV-01 a pásovém dopravníku PD-01.

Kontakt

Adresa:
ORTAS s. r. o.
Hatě 546, 261 01 Příbram III

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Fax: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz